Υποχρεώσεις

Κατά την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης ο Επιβλέπων Καθηγητής ενημερώνεται  από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για τα στοιχεία επικοινωνίας των φοιτητών που επιβλέπει, τα στοιχεία επικοινωνίας του Φορέα απασχόλησης των ασκουμένων, όπως επίσης και το προσυμφωνημένο με τον Φορέα αντικείμενο και ωράριο απασχόλησης.
 
Κατά τη διάρκεια της άσκησης, ο Επιβλέπων Καθηγητής οφείλει
  • να παρακολουθεί στενά την Πρακτική Άσκηση του φοιτητή σε όλα τα στάδιά της και να είναι παρών όταν ο ασκούμενος το ζητήσει,
  • να επικοινωνεί τακτικά με τον ασκούμενο και τον Φορέα απασχόλησης και να ενημερώνεται για το αντικείμενο απασχόλησης, τις συνθήκες εργασίας, την πορεία της πρακτικής άσκησης και τυχόν προβλήματα που δημιουργούνται. Εφόσον ο Επιβλέπων Καθηγητής το επιθυμεί, μπορεί να επισκεφθεί τον ασκούμενο φοιτητή στο χώρο απασχόλησής του, ώστε να βεβαιωθεί για τα ανωτέρω.
  • Σε περίπτωση που κάποιο πρόβλημα αναφερθεί είτε από τον ασκούμενο φοιτητή είτε από τον Φορέα απασχόλησης, ο Επιβλέπων Καθηγητής πρέπει να προβεί άμεσα σε ενέργειες επίλυσής του, σε συνεργασία με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
Κατά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης, το Επιβλέπον Μέλος ΔΕΠ πρέπει
  • να πραγματοποιήσει συνάντηση με τον φοιτητή και να συζητήσει διεξοδικά μαζί του την εμπειρία της Πρακτικής Άσκησης.
  • να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο στον Φορέα απασχόλησης και να λάβει όλη την απαραίτητη ενημέρωση για την πορεία της άσκησης του φοιτητή.
  • Αφού λάβει την απαραίτητη πληροφόρηση, ο Επιβλέπων Καθηγητής συμπληρώνει αναλυτικά το έντυπο αξιολόγησης που του αντιστοιχεί, στο οποίο αποτυπώνει τις ακριβείς εργασίες που ο ασκούμενος ανέλαβε, σχόλια/παρατηρήσεις για τη συνάφειά τους με το προσυμφωνημένο αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης και το αντικείμενο σπουδών, σχόλια σχετικά με την ικανοποίηση του φοιτητή από την πρακτική του, τα προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετώπισε και τις ενέργειες επίλυσης οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κ.ο.κ. Μονολεκτικές και ανεπαρκώς αιτιολογημένες απαντήσεις δε γίνονται αποδεκτές.
  • Ο Επιβλέπων Καθηγητής συμπληρώνει το έντυπο αξιολόγησης  το αργότερο 15 ημέρες μετά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή. Το έντυπο αξιολόγησης συνιστά προαπαιτούμενο παραδοτέο έργο το οποίο ελέγχεται από το Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης του Ε.Λ.ΚΕ., στο πλαίσιο διευθέτησης του οικονομικού αντικειμένου της Πράξης, ενώ η μη έγκαιρη ή ελλιπής συμπλήρωσή του επιφέρει συνέπειες στην ευχερή υλοποίηση της Πράξης και συνακόλουθα στην αποζημίωση του ασκουμένου Φοιτητή.