Συχνές Ερωτήσεις

Πότε συμπληρώνεται το έντυπο Αξιολόγησης;

Τα έντυπα Αξιολόγησης συμπληρώνονται μετά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης του Φοιτητή και πρέπει να παραδίδονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης το αργότερο 15 ημέρες μετά τη λήξη της άσκησης.

Πριν τη συμπλήρωση του εντύπου Αξιολόγησης, αρκεί μόνο η τηλεφωνική επικοινωνία με το Φοιτητή;

Ο Επιβλέπων Καθηγητής, πριν συμπληρώσει το έντυπο Αξιολόγησης, θα πρέπει να συζητήσει διεξοδικά με το φοιτητή την εμπειρία του από την Πρακτική Άσκηση. Αποτελεί υποχρέωση και των δύο μερών να πραγματοποιήσουν συνάντηση και όχι απλώς τηλεφωνική επικοινωνία, για το αποτελεσματικότερο της διαδικασίας.

Γιατί πρέπει να έχω τακτική επικοινωνία με τον ασκούμενο και το Φορέα στον οποίο απασχολείται;

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης φροντίζει να ανανεώνει συνεχώς τη λίστα των συνεργαζόμενων Φορέων και να διατηρεί σε αυτή μόνο Φορείς που τηρούν τις υποχρεώσεις τους προς το Έργο. Ωστόσο, έχουν σημειωθεί ορισμένα περιστατικά εργασιακής κακομεταχείρισης των ασκούμενων φοιτητών. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο Επιβλέπων Καθηγητής πρέπει να επικοινωνεί τακτικά με τον ασκούμενο Φοιτητή ώστε να ενημερώνεται για το αντικείμενο και το ωράριο απασχόλησης, την καθοδήγηση που λαμβάνει από τον Φορέα, και τις συνθήκες εργασίας εκεί. Οι προαναφερθείσες πληροφορίες θα πρέπει να διασταυρώνονται μέσω επικοινωνίας με τον Φορέα Απασχόλησης και, εφόσον ο Επιβλέπων Καθηγητής το επιθυμεί, μέσω επίσκεψης στον φυσικό χώρο εργασίας.

Πόσες μέρες και πόσες ώρες υποχρεούμαι να εργάζομαι;

Η απασχόλησή σας είναι σε πενθήμερη βάση και το ανώτερο οκτάωρη, σύμφωνα με το ωράριο εργασίας του Φορέα. Εάν σας ζητηθεί να εργασθείτε περισσότερες ώρες από το καθιερωμένο οκτάωρο και δεν το επιθυμείτε, καλό θα είναι να υπενθυμίσετε ευγενικά στον υπεύθυνο που σας επιβλέπει στον φορέα ότι υπάρχουν κανόνες σχετικοί με την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών και, όπως σας έχουν ενημερώσει από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, δεν προβλέπεται υπερωριακή απασχόληση. Εάν ο Φορέας επιμείνει, πρέπει να αναφέρετε άμεσα το θέμα στον Επιβλέποντά σας.

Δικαιούμαι άδεια;

Ως ασκούμενοι φοιτητές δε δικαιούστε κανονική άδεια, καθώς η Πρακτική Άσκηση δε στοιχειοθετεί σχέση εξαρτημένης εργασίας. Μπορείτε να κάνετε χρήση αδείας μιας (1) ημέρας για κάθε ολόκληρο μήνα απασχόλησης, δηλαδή είκοσι πέντε (25) εργάσιμες ημέρες συμπληρωμένες, είτε για λόγους ασθενείας είτε για εκπλήρωση των φοιτητικών σας υποχρεώσεων, είτε για οποιουσδήποτε άλλους σοβαρούς λόγους, με προσκόμιση προς τον Φορέα έγγραφης αιτιολόγησης. Εάν χρειαστεί να απουσιάσετε κάποιες ημέρες επιπλέον, μπορείτε,  έως πέντε (5) -ειδάλλως θεωρείται διακοπή. Απαιτείται όμως, η σύμφωνη γνώμη του Φορέα και η αναπλήρωση αυτών των ημερών στο τέλος της πρακτικής σας άσκησης, χωρίς να μεταβληθεί το ποσό της αμοιβής σας.
 
 

Τι ασφάλιση δικαιούμαι κατά τη διάρκεια της Πρακτικής μου Άσκησης;

Η ασφάλισή σας γίνεται από το Πανεπιστήμιο στον κλάδο ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, η εισφορά υπολογίζεται ποσοστιαία 1% στην 12η ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ και καλύπτει μόνο τον κίνδυνο ατυχήματος και όχι ασθένεια ή επιδότηση επιδόματος ανεργίας. Τα ένσημά σας χρησιμεύουν ως αποδεικτικό προϋπηρεσίας. Το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, όπου αναφέρονται αναλυτικά για κάθε μήνα τα ένσημά σας, μπορείτε παραλαμβάνετε απευθυνόμενοι στο ΙΚΑ της περιοχής σας.

Μπορώ να διακόψω την Πρακτική μου Άσκηση;

Αν υπάρχει σοβαρός λόγος για να διακόψετε την Πρακτική σας Άσκηση, πρέπει να ενημερώσετε άμεσα γι’ αυτό τον Επιβλέποντα καθηγητή σας και να συζητήσετε το πρόβλημά σας μαζί του. Εάν τελικά αποφασίσετε να διακόψετε την άσκησή σας και θέλετε να τοποθετηθείτε σε κάποιον άλλο Φορέα, αυτό θα πρέπει να γίνει εντός δεκαημέρου από την έναρξη της πρακτικής σας άσκησης. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα και χωρίς σοβαρό λόγο, δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή και εάν διακόψετε την πρακτική σας άσκηση, δεν έχετε δικαίωμα να συνεχίσετε σε άλλο Φορέα, ούτε να συμμετέχετε σε επόμενο κύκλο Πρακτικής Άσκησης. Επίσης, πρέπει να αιτιολογήσετε τη διακοπή στην έκθεσή σας, την οποία προσκομίζετε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία διακοπής, μαζί με το έντυπο μη ολοκλήρωσης συμπληρωμένο από τον Φορέα, ειδάλλως δεν αμείβεσθε για τον τελευταίο μήνα απασχόλησης. Προσοχή, για να καταβληθεί η αμοιβή για την πρακτική σας άσκηση, πρέπει να έχετε απασχοληθεί ολόκληρο μήνα. Αν διακόψετε νωρίτερα και δεν συμπληρώσετε κανονικά όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, δεν δικαιούστε μέρος της αμοιβής για όσες ημέρες απασχοληθήκατε. Επιπλέον, σε περίπτωση διακοπής πριν την συμπλήρωση του πρώτου διμήνου, δεν δικαιούστε Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης.

Πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσω την Πρακτική μου Άσκηση την 1η του μηνός;

Εάν η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης συμπίπτει με την εξέταση μαθήματος, υπάρχει η δυνατότητα να αρχίσετε μέσα στο πρώτο 5ημερο, (ιδιαίτερα όταν η Πρακτική Άσκηση γίνεται σε άλλη πόλη, εκτός της έδρας του Πανεπιστημίου), αρκεί να ειδοποιήσετε από πριν τόσο το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, όσο και τον Φορέα Απασχόλησης και να συμπληρώσετε τις ημέρες αυτές στο τέλος της άσκησης.

Μπορώ να ορκιστώ κατά τη διάρκεια της Πρακτικής μου Άσκησης;

Δεν μπορείτε να ορκιστείτε πριν την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης. Επίσης, δεν μπορείτε να εξετασθείτε επιτυχώς σε όλα τα μαθήματά σας πριν η άσκηση ολοκληρωθεί.

Είμαι απόφοιτος. Μπορώ να συμμετέχω;

Όχι. Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από φοιτητές.

Πόσες φορές μπορώ να συμμετέχω;

Κάθε φοιτητής μπορεί να υλοποιήσει Πρακτική Άσκηση  μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης μόνο μια φορά, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους φοιτητές να συμμετέχουν.

Η επιχείρησή μου εδρεύει σε άλλη πόλη και όχι στη Θεσσαλονίκη. Μπορώ να απασχολήσω φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για Πρακτική Άσκηση;

Βεβαίως. Οι ασκούμενοι φοιτητές μπορούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ανά την Ελλάδα.

Πότε και πως μπορώ να απασχολήσω φοιτητές για Πρακτική Άσκηση;
Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους ο ενδιαφερόμενος Φορέας μπορεί να απασχολήσει φοιτητές για Πρακτική Άσκηση:
  1. Μέσω της επιδοτούμενης Πρακτικής Άσκησης (ΕΣΠΑ): σε αυτήν την περίπτωση τη χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης του Φοιτητή αναλαμβάνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και ο Φορέας μπορεί να επιλέξει να συγχρηματοδοτήσει τον Φοιτητή. Η απόφαση για συγχρηματοδότηση υπόκειται στο Φορέα Απασχόλησης, ωστόσο οι Φορείς που επιλέγουν να συγχρηματοδοτούν προτιμούνται, όπως είναι φυσικό, από τους φοιτητές. Ο Φορέας θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με το ΓΠΑ πριν την έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης προκειμένου να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για να απασχολήσει ασκούμενους φοιτητές. Οι κύκλοι Πρακτικής Άσκησης που πραγματοποιούνται μέσω του ΕΣΠΑ είναι συνήθως δύο/τρεις ετησίως. 
  2. Μέσω του Προγράμματος των Δωρεών συνεργαζόμενων Φορέων: σε αυτή την περίπτωση ο Φορέας αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου τη χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης του Φοιτητή. Ο Φορέας μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με το ΓΠΑ οποιαδήποτε χρονική περίοδο του έτους και να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του να απασχολήσει φοιτητές. 
Και στις δύο περιπτώσεις ο ασκούμενος φοιτητής πρέπει να απασχολείται σε θέση συναφή με το αντικείμενο απασχόλησης που ο Φορέας έχει δηλώσει κατά την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος στο ΓΠΑ. Σε αντίθετη περίπτωση, η συνεργασία του ΓΠΑ με τον Φορέα διακόπτεται. 
 
Ποιος ορίζεται ως Επιβλέπων στον Φορέα Απασχόλησης και με ποια κριτήρια;

Το ποιο στέλεχος του Φορέα απασχόλησης θα ορισθεί Επιβλέπον αποτελεί αποκλειστικά απόφαση του Φορέα Απασχόλησης. Ωστόσο, ο Φορέας πρέπει να λάβει υπόψη πως το στέλεχος αυτό απαιτείται να διαθέτει διάθεση και χρόνο προκειμένου να καθοδηγήσει επαρκώς τον ασκούμενο φοιτητή ως προς τα εργασιακά του καθήκοντα και να είναι διαθέσιμο όποτε ο φοιτητής το χρειαστεί. Δεδομένης της σύντομης διάρκειας της Πρακτικής Άσκησης, συνιστάται το Επιβλέπον στέλεχος να μην αλλάζει.

Ο ασκούμενος φοιτητής μπορεί να απασχοληθεί σε οποιαδήποτε θέση εργασίας στην επιχείρησή μου;

Η θέση εργασίας την οποία ο Φορέας προσφέρει ως θέση Πρακτικής Άσκησης πρέπει να κρίνεται συναφής με το αντικείμενο σπουδών του Φοιτητή και να δηλώνεται στην Εκδήλωση Ενδιαφέροντος που ο Φορέας καταθέτει στο ΓΠΑ. Ο Φορέας πρέπει να τηρεί τις δεσμεύσεις του και να αναθέτει στον Ασκούμενο Φοιτητή καθήκοντα συναφή με το προσυμφωνημένο αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η συνεργασία του ΓΠΑ με τον Φορέα διακόπτεται.