Δ' Κύκλος Πρακτικής Άσκησης - Αιτήσεις συμμετεχόντων Φοιτητών σε αγγελίες Φορέων

01/03/2017

 

Αγαπητ-οί/ές φοιτ-ητές/ήτριες,

Σας ενημερώνουμε ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών για συμμετοχή στον Δ΄Κύκλο Πρακτικής Άσκησης έχει ολοκληρωθεί.

Οι συμμετέχοντες βάσει του μέσου όρου βαθμολογίας φοιτητές καλούνται από την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 να υποβάλουν αιτήσεις σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας (https://dasta.uom.gr).

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά στο σύνολό του το έντυπο αναλυτικών οδηγιών που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση, πριν ξεκινήσετε την υποβολή αιτήσεων σε θέσεις ΠΑ.

Σας ενημερώνουμε ότι εάν δεν προβείτε εγκαίρως σε αίτηση σε αγγελίες ΠΑ, το ΓΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή σας και να καλέσει τον/την επόμενο/-η στη σειρά βαθμολογίας επιλαχών/-ούσα φοιτητή/-ήτρια. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ακυρώσετε τη συμμετοχή σας στον Δ΄ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Αφού καταχωρίσετε την αίτησή σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα στους Φορείς που επιλέξατε για συνέντευξη. Μόλις υπάρξει συμφωνία για την απασχόλησή σας σε κάποιον από τους Φορείς, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ώστε να ετοιμάσει εγκαίρως όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την Πρακτική σας Άσκηση.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να καταλήξετε σε συμφωνία με κάποιον από τους Φορείς απασχόλησης το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017.

Οι Φοιτητές/-ήτριες που επιθυμούν να απασχοληθούν στην Εθνική Τράπεζα, θα πρέπει να απευθυνθούν άμεσα, το αργότερο μέχρι 17 Μαρτίου, στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για να το δηλώσουν και να ενημερωθούν για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν.

Για τυχόν απορίες/διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2310 891-259/304, ή μέσω e-mail στο practice@uom.gr .

Ο Δ΄ Κύκλος Πρακτικής Άσκησης συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της Πράξης  «Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού - Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

 

AttachmentSize
odegies_gia_aitese_se_aggelies_phoreon.pdf1.08 MB